Regulamin sklepu internetowego Cwalina Marketing Consulting

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego https://www.cwalinamarketing.pl/, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

Za pośrednictwem serwisu https://www.cwalinamarketing.pl/ możliwy jest zakup różnego rodzaju materiałów i usług realizowanych bezpośrednio przez autorkę strony tj. webinary i kursy online, szkolenia i konsultacje.

Sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem serwisu https://www.cwalinamarketing.pl/ realizuje Marta Cwalina-Śliwińska, prowadząca firmę Marta Cwalina-Śliwińska Cwalina Marketing Consulting, ul. Antoniego Kocjana 1/84 01-473 Warszawa, NIP: 5222437444. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail marta.cwalina@cwalinamarketing.pl.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Marta Cwalina-Śliwińska, prowadząca firmę Marta Cwalina-Śliwińska Cwalina Marketing Consulting, ul. Antoniego Kocjana 1/84 01-473 Warszawa, NIP: 5222437444,
2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3. Materiał – treść cyfrowa lub indywidualna usługa, m.in. plik wideo, plik audio, lub inny dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej,
4. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów w postaci komputerowych plików lub innej, świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu,
5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://www.cwalinamarketing.pl/regulamin-sklepu/
6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.cwalinamarketing.pl/,
7. Sprzedawca – Marta Cwalina-Śliwińska, prowadząca firmę Marta Cwalina-Śliwińska Cwalina Marketing Consulting, ul. Antoniego Kocjana 1/84 01-473 Warszawa, NIP: 5222437444.
8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Każdy Użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Użytkownika.
3. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może dokonać rejestracji, a jeżeli powiadomi o tym administratora Serwisu, administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub usunąć z Serwisu wszelkie jego dane.
4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Do korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:
● dostęp do Internetu,
● standardowy system operacyjny,
● standardowa przeglądarka internetowa,
● posiadanie aktywnego adresu e-mail.
6. Do korzystania z usługi, kursu, szkolenia lub produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:
● dostęp do Internetu,
● standardowy system operacyjny,
● standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
● standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader) i/lub .pttx (Microsoft PowerPoint)
● możliwość odtwarzania plików wideo,
● posiadanie aktywnego adresu e-mail.
7. Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
9. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto w złotych polskich.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
5. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości email zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy świadczenie usług i umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownika może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail marta.cwalina@cwalinamarketing.pl.

§ 4
Składanie zamówień

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu oferowanych w nim Produktów.
2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
3. Zarejestrowanym klientem jest Użytkownik, który posiada konto w Serwisie. Kupujący może założyć konto z poziomu Serwisu.
4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Produkt jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą.
5. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty.
6. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub usługi uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
7. Potwierdzenie zakupu Użytkownik otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 5
Płatność i realizacja zamówień

1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Serwisu oraz prezentowane są Użytkownikowi na etapie składania zamówienia.
2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online oraz operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.  Klient może skorzystać z następujących metod płatności: Karty płatnicze, Blik, Przelew Bankowy.
3. Usługa jest realizowana według informacji oraz w terminie (przedziale czasowym) podanych w ofercie.
4. Produkt udostępniany jest Użytkownikowi na okres określony w ofercie. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.
5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane w Serwisie oraz podczas składania zamówienia.
6. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
7. Dostawa Produktu jest bezpłatna, o ile nie podano inaczej w ofercie.
8. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, Sprzedający własnoręcznie udostępnia Użytkownikowi zamówiony Produkt. Wysyłka wszelkich niezbędnych informacji ma miejsce niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika, nie później niż 24 godziny od dokonania zapłaty. W przypadku usługi indywidualnej szczegóły jej realizacji są ustalane przez bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny z Użytkownikiem w oparciu o zasady określone w ofercie.
9. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór drogą mailową bez konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
10. Realizacja zamówienia obejmującego kurs on-line, webinar on-line lub szkolenie on-line następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu.
11. Dostęp do kursu on-line, webinaru on-line lub szkolenia on-line odbywa się za pośrednictwem dedykowanej podstrony Serwisu. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Użytkownika konta w ramach Serwisu umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do kursu.
12. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach Serwisu, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Użytkownikowi.
13. W przypadku kursów on-line, webinarów on-line i szkoleń on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Użytkownik utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Użytkownika przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Użytkownik będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.
14. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
1) korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów
osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
2) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
3) nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
15. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 15 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Użytkownik dostępu do platformy.
16. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Użytkownik w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
17. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Użytkownikowi.
18. Jeżeli Użytkownik dokona zakupu pakietu, w którego skład wchodzi Usługa i Produkt ich realizacja i udostępnienie Użytkownikowi nastąpią według zasad określonych odpowiednio powyżej.

§ 6
Korzystanie z zakupionych Produktów

1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
5. Sprzedawca oferujący kursy, webinary, konsultacje i szkolenia w serwisie nie ponosi odpowiedzialności za wyniki korzystania z Produktów i usług osiągane przez Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za własne decyzje i postępy edukacyjne, a ocena i wykorzystanie produktów i usług powinny być oparte na jego własnej należytej staranności.

§ 7
Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. Jeśli w toku zakupu Produktu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Użytkownikowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

§ 8
Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Produkt wolny od wad.
2. Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę Produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę,
skradając reklamację.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. marta.cwalina@cwalinamarketing.pl.
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji.

§ 9
Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://www.cwalinamarketing.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
● zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
● zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
● skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika umowy ze Sprzedawcą.
2. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie https://www.cwalinamarketing.pl/regulamin-sklepu/. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.